Mahila Shikshanshashtra Mahavidyalaya

Tasgaon. Dist. Sangli.
Maharashtra
Tel : 02346 240402
 
 
 
 
www.msmtasgaon.org